Algemene Leveringsvoorwaarden van Poseidon Security Systems B.V.

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen de Algemene Voorwaarden van Poseidon Security Systems B.V. van toepassing. Deze kunt u hieronder lezen, downloaden en/of worden u op verzoek kosteloos toegezonden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd op 16-04-2015 en vervangen alle eerder gedeponeerde voorwaarden.
 

A. ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1 Werkingssfeer en definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Poseidon Security Systems B.V. (hierna te noemen Poseidon), zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van de Klant indien Poseidon de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de Klant naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Poseidon niet aanvaard. Iedere toestemming tot aanvang van Werkzaamheden geldt als uiteindelijke en finale acceptatie van deze Algemene Voorwaarden tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien de Klant de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met Poseidon heeft aanvaard.
 2. De Klant aanvaardt de gelding van deze Algemene Voorwaarden op alle toekomstige transacties met Poseidon.
 3. Aan de volgende in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
  1. Klant; Die juridische entiteit of natuurlijke persoon die een Overeenkomst aangaat met Poseidon
  2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Poseidon waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  3. Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering van goederen, software en diensten – dat Poseidon moet verrichten om te bewerkstelligen dat de technische installatie bij de oplevering en, indien overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.

Artikel 2 Aanbieding

 1. De aanbieding van Poseidon is vrijblijvend: hij kan zijn aanbieding onverwijld na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is verstreken.
 2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
 3. De Klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken. Het bepaalde in artikel 18 alsmede paragraaf C van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
 4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van Poseidon terstond door de Klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van Poseidon.
 5. Indien op basis van een aanbieding van Poseidon geen Overeenkomst tot stand komt heeft Poseidon ten laste van de Klant recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.

Artikel 3 Verplichtingen van Poseidon

 1. Tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient Poseidon verzekeringen aan te gaan, een en ander voor zover dit naar de aard en omvang van de Werkzaamheden en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1 en 2. In de verzekeringen van Poseidon zijn de Klant, diens gemachtigde en/of andere door de Klant ingeschakelde derden niet als medeverzekerde opgenomen.
 2. Poseidon zorgt er voor dat de Klant tijdig desgevraagd schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 bedoelde verzekeringen ontvangt.
 3. Poseidon is niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de Klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken. De controle door Poseidon van door de Klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.
 4. Poseidon zal zich naar beste vermogen inspannen om de Werkzaamheden uit
  te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de Klant c.q. van de door of namens de Klant ingeschakelde derde(n).
 5. Poseidon is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
 6. Poseidon zorgt er voor, dat hij op de hoogte is van de voor de Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.
 7. Poseidon is verplicht de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat de installatie voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen/specificaties. De hier bedoelde eisen/specificatie omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd is, alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover die laatste eisen in de Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd.
 8. Poseidon zal de Klant desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van de Werkzaamheden en deze op een nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de plaatsen waar die worden verricht. Indien dat is overeengekomen, toont Poseidon met een keuringsplan, protocol, logboek, rapport of verslag aan, dat zijn Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 9. Poseidon zal schade aan de installatie of enig deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door Poseidon is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de Overeenkomst of de wet. De Klant kan door middel van een wijziging krachtens artikel 13 Poseidon opdragen om schade aan de installatie te herstellen, die niet voor rekening van Poseidon komt.
 10. Poseidon zorgt er voor dat de Klant tijdig desgevraagd informatie ontvangt over de in zijn aanbieding gehanteerde verhouding tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbelasting.
 11. Poseidon geeft naar beste vermogen en tijdig desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden van de installatie.
 12. Poseidon is verplicht om alle gegevens van de Klant vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan Poseidon bekend zijn gemaakt, en er voor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

Artikel 4 Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant zorgt er voor, dat Poseidon tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om Poseidon in staat te stellen de Werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
 2. De Klant zorgt er voor, dat Poseidon tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de Klant ter beschikking zullen worden gesteld. De Klant is er voor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
 3. De Klant vrijwaart Poseidon voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.
 4. De Klant zorgt er voor, dat Poseidon tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de Werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door of namens Poseidon ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal Poseidon naar vermogen de Klant de noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de Klant in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan Poseidon de Overeenkomst krachtens artikel 11 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.
 5. De Klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de Werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de Werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De Klant is verplicht Poseidon en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
 7. De Klant zorgt er voor dat op de locaties waar de Werkzaamheden worden verricht Poseidon tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom, schaftgelegenheid en sanitaire voorzieningen .
 8. De Klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. Poseidon zal indien overeen gekomen naar beste vermogen de Klant de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen/ realiseren van deze aansluiting.
 9. De Klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat Poseidon in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.
 10. De Klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan Poseidon kan worden toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de Klant.
 11. De Klant is verplicht Poseidon schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van Poseidon daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
 12. De Klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella. De Klant kan Poseidon opdragen om de aangetroffen verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te verwijderen door middel van een wijziging krachtens artikel 13. Ongeacht of Poseidon deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
 13. De Klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.
 14. De Klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven. Poseidon is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien de Klant de contractvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft Poseidon recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
 15. De Klant is buiten de werktijden van Poseidon verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van Poseidon, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
 16. De Klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.
 17. Het is de Klant niet toegestaan om Poseidon, zijn personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de Werkzaamheden of strijdig zijn met de aard van de Overeenkomst. De Klant dient de Werkzaamheden van Poseidon zo weinig mogelijk te verstoren.
 18. De Klant staat Poseidon toe om op schuttingen en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar de Werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te brengen.
 19. De Klant is verplicht om zowel alle goederen van Poseidon als de goederen van de Klant zelf die op grond van de Overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze ter beschikking zijn gesteld.
 20. De Klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van Poseidon dan wel alle in verband met de Overeenkomst van Poseidon ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de Klant verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de Klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van € 10.000,00 per dag dat de overtreding voort duurt, met een maximum van € 250.000,00, onverminderd het recht van Poseidon om volledige schadevergoeding te vorderen.
 21. De Klant voldoet de door hem aan Poseidon verschuldigde bedragen volgens de overeengekomen betalingsregeling ook wanneer de Klant recht heeft op schadevergoeding krachtens artikel 16.

Artikel 5 Verzekering van de Klant

 1. De Klant is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden waarin Poseidon (met inbegrip van de door Poseidon voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als medeverzekerde is opgenomen indien de Werkzaamheden van Poseidon dienen ter uitoefening van het bedrijf van de Klant, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
 2. De Klant is verplicht – bij export van zijn producten en installaties, die mede bestaan uit door Poseidon ontwikkelde en/of geleverde goederen of software, naar het buitenland – het voornemen van export tijdig aan Poseidon te melden en de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in stand te houden, mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling, vervaardiging of totstandkoming van deze producten en installaties betrokken partijen. De Klant zal deze verzekeringen niet opzeggen of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poseidon.
 3. De Klant zorgt er voor dat Poseidon zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 en 2 bedoelde verzekeringen.

Artikel 6 Verbod overname personeel en gedetacheerden

 1. Het is de Klant, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot twee jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van Poseidon die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
 2. Het is de Klant in geval van detachering niet toegestaan deze gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering tot twee jaar direct na het einde van de detachering in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
 3. De Klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van 5 bruto jaarsalarissen van de desbetreffende medewerker, onverminderd het recht van Poseidon om volledige schadevergoeding (waaronder operationele- zowel als commerciële schade) te vorderen bij overtreding van de in lid 1 en 2 genoemde verplichting.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle voor de Werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen, worden eigendom van de Klant nadat deze aan ál zijn financiële verplichtingen uit de Overeenkomt heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen de Klant wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
 2. Van alle te leveren Poseidon Software betreft een levering nimmer het eigendomsrecht maar in plaats daarvan het gebruiksrecht tenzij dit expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 Termijnen

 1. Poseidon kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn Werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals die genoemd in artikel 4 en 5, in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald.
 2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Poseidon zonder nadere schriftelijke in gebreke stelling niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen Poseidon en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 9 Toetsing, aanvaarding en oplevering

 1. De Klant is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te toetsen of de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst mits deze controles in overleg met en onder toezicht van Poseidon worden uitgevoerd.
 2. Toetsing door of namens de Klant geschiedt, na overleg met Poseidon, tenzij iets anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de Klant. Poseidon zal de Klant binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen.
 3. De Klant dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan Poseidon kunnen worden toegerekend. Schade die door de toetsing aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de Klant.
 4. Zodra Poseidon te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de Klant deze niet binnen de door Poseidon gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten van de Werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
 5. Kleine gebreken mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.
 6. Na de aanvaarding worden de resultaten van de Werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. Poseidon is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
 7. Worden de resultaten van de Werkzaamheden door de Klant (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.
 8. Op verzoek van de Klant kan de aanvaarding van de resultaten van de Werkzaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens lid 4 plaatsvinden. Hiertoe deelt de Klant Poseidon schriftelijk mee de Werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.

Artikel 10 Vervroegde ingebruikneming

 1. Indien de Klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel 13 (wijzigingen) vastgelegde procedure. De Klant dient vóór de datum van deze vervroegde ingebruikneming de Werkzaamheden met betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen. Indien Klant dit achterwege laat en de installatie niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn goedgekeurd en voltooid.
 2. Met betrekking tot artikel 16 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke ingebruikneming als oplevering worden beschouwd. Schade die bij ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de Klant.

Artikel 11 Schorsing, ontbinding en opzegging

 1. De Klant is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met Poseidon in overleg te treden omtrent de gevolgen.
 2. Indien Poseidon ten gevolge van de schorsing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
 3. Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd en is dit Poseidon niet toe te rekenen, dan is de Klant verplicht om, berekend naar de stand van de Werkzaamheden, aan Poseidon alle verrichte Werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Poseidon reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.
 4. Als de Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd, is Poseidon bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien de Klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst is tekortgeschoten, is Poseidon gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 6. In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 5 is de Klant verplicht om de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd met de besparingen die voor Poseidon uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke door Poseidon te maken kosten, wordt de door de Klant verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Poseidon bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou hebben gemaakt.
 7. De Klant is tevens verplicht de schade die Poseidon lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van Poseidon die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de Klant niet kan worden toegerekend.

Artikel 12 Termijnverlenging en/of kostenvergoeding

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 13 heeft Poseidon recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
  1. deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Poseidon kan worden toegerekend, of
  2. deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de Klant verantwoordelijk is en waartegen Poseidon niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 3 lid 3 genoemde verplichting, of
  3. zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de Klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
 2. Als Poseidon van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de Klant met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.

Artikel 13 Wijzigingen (meer en minder werk)

 1. De Klant is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en inspectieplan aan Poseidon op te dragen.
 2. Poseidon is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging:
  1. niet schriftelijk is opgedragen, of
  2. tot een onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou leiden, of
  3. zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of
  4. niet in zijn belang zou zijn, of
  5. indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het werkplan.
 3. Als Poseidon bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt hij de Klant een schriftelijke prijsaanbieding met de volgende gegevens:
  1. het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en
  2. de aanpassing van de Werkzaamheden, planning en werkplan, en
  3. de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities.
 4. Poseidon heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, ongeacht de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens worden.
 5. Poseidon is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de Klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.
 6. De Klant kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij accepteren. In het laatste geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.
 7. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan Poseidon kan worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
 8. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van Poseidon op betaling onverlet.

Artikel 14 Prijs en betaling

 1. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De Klant vergoedt de door Poseidon in het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.
 2. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle Werkzaamheden die worden verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van Poseidon. Alle wachturen resp. uitvaluren voor personeel resp. materieel van Poseidon veroorzaakt door de Klant worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.
 3. Opslag voor wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de dan door Poseidon gehanteerde tarieven, tenzij iets anders is overeengekomen.
 4. Partijen komen een betalingsschema in termijnen overeen. Poseidon is gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de Werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst krachtens artikel 11 is opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht op verdere aanspraken van Poseidon in het kader van de Overeenkomst.
 5. Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.
 6. De Klant is in geen geval gerechtigd om voor of namens Poseidon betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen.
 7. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.

Artikel 15 In gebreke blijven van de Klant

 1. Indien de Klant aan een keuring of aanvaarding van de Werkzaamheden niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig verricht, heeft Poseidon aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend of de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. In dat geval is Poseidon tevens bevoegd om de Werkzaamheden te schorsen.
 2. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan Poseidon aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder aanmaning door Poseidon. In dat geval is Poseidon tevens bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11 lid 5.
 3. Als Poseidon vermoedt dat de Klant de op Poseidon rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is Poseidon gerechtigd om van de Klant en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Indien de Klant in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is Poseidon bevoegd de Werkzaamheden te schorsen of de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.
 4. Ingeval de Klant de op Poseidon rustende verplichting om goederen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of niet zal nakomen, is Poseidon bevoegd om deze goederen voor rekening en risico van de Klant op te slaan of op een geschikte wijze te verkopen en het Poseidon verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits hij de Klant heeft aangemaand om de goederen alsnog binnen 5 werkdagen af te nemen.
 5. Alle werkelijk door Poseidon gemaakte kosten om tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de Klant, tenzij Poseidon verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en garantie

 1. Na het tijdstip van oplevering is Poseidon niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
  1. die gebreken aan Poseidon zijn toe te rekenen, en bovendien
  2. de gebreken schriftelijk aan Poseidon worden gemeld voor het verstrijken van de geldende garantietermijn, en bovendien
  3. de Klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien
  4. de Klant die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
 2. Indien geen garantievoorwaarden zijn vastgelegd in de overeenkomst geld als garantievoorwaarden een garantietermijn van 12 maanden na inbedrijfstelling op alle nieuw geleverde apparatuur en de deugdelijkheid van de montage van deze apparatuur.
 3. Is Poseidon krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot herstellen van het gebrek aan het geleverde. Poseidon is in geen geval gehouden tot het vergoeden van enige directe of indirecte schade of nadeel geleden door de Klant als gevolg van het gebrek waaronder doch niet beperkt tot : gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de Werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
 4. Poseidon is nimmer aansprakelijk voor enig gebrek aan het geleverde indien door- of namens de opdrachtgever of door enig derde zonder schriftelijke toestemming is ingegrepen op het geleverde door bijv. uitbreiding, mutatie, herstel, demontage, upgrading , updating, verplaatsing etc.
 5. Poseidon is nimmer aansprakelijk voor enig gebrek indienen de voor het geleverde vereiste omgevingsomstandigheden en randvoorwaarden niet vervuld werden of worden waaronder maar niet beperkt tot omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, afwezigheid van stof, schone netspanning, stabiele power over ethernet, mechanische bescherming, verlichting etc.
 6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert Poseidon voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, gedurende de in lid 11 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de Klant bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval dat de installaties niet in Nederland zijn opgesteld, komt de Klant niet het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door Poseidon een schadevergoeding betaald.
 7. De omvang van de door Poseidon te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.
 8. Door Poseidon vervangen onderdelen worden zijn eigendom.
 9. Indien Poseidon aansprakelijk is voor schade die de klant lijdt en die rechtstreeks het uitsluitend gevolg is van een aan Poseidon toe te rekenen tekortkoming, dan komt voor vergoeding echter alleen in aanmerking die schade waartegen Poseidon verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Als het voor Poseidon ten tijde van het aangaan van het aangaan van de overeenkomst niet of tegen een redelijke conditie mogelijk is een verzekering als bedoeld in dit lid af te sluiten, of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Poseidon voor de onderhavige overeenkomst exclusief BTW in rekening is gebracht.
 10. Indien en voor zover de Klant enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Poseidon te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
 11. Onverminderd lid 2 vervalt elke aansprakelijkheid van Poseidon, voor zover niet iets anders is overeengekomen, op het moment van oplevering dan wel beëindiging van de Overeenkomst door ontbinding of opzegging.
 12. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is Poseidon slechts aansprakelijk indien en voor zover de Klant bewijst dat deze te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Poseidon. Degelijke schade wordt vergoed indien en voor zover deze wordt gedekt door de daartoe door Poseidon afgesloten verzekering. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van Poseidon en de door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste € 1.000.000,00.
 13. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de Klant niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd Poseidon in gebreke heeft gesteld.
 14. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling.
 15. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor Poseidon krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan de dag waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
 16. Poseidon is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de Klant of derden (mede)veroorzaakt door ter beschikking gestelde persoon/personen als bedoeld in artikel 4 lid 14.
 17. De Klant vrijwaart Poseidon tegen alle aanspraken van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door de Klant aan een derde geleverd product of installatie en dat mede bestond uit door Poseidon ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en voor zover de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen en onverminderd het bepaalde in lid 10 van dit artikel.
 18. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is Poseidon in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Poseidon het gevolg is van:
  1. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
  2. tekortschieten van hulppersonen;
  3. transportmoeilijkheden;
  4. brand en verlies van te verwerken onderdelen;
  5. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
  6. gewelddadige of gewapende acties;
  7. onvoorziene vermeerdering van levertijden;
  8. overmacht;
  9. het door overmacht in gebreke blijven van een hoofdaannemer, nevenaannemer, onderaannemer of toeleverancier;
  10. onoordeelkundig gebruik, molest, brand, storm, regen, bliksem, inbraak, sabotage of vergelijkbare zaken ;
  11. het zonder toestemming ingrijpen in de installatie door of in opdracht van de Klant of enig derde;
  12. storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen, netwerken die al dan niet worden gedeeld met andere toepassingen of installatiedelen van derden waarmee geïntegreerd of gekoppeld wordt;
  13. storingen als direct gevolg van onvolkomenheden in generieke onderdelen van de levering zoals firmware, (operating) system software (waaronder MS Windows/Linux/iOS/Android e.d.), browsersoftware etc.;
  14. latenties zoals virussen, worms, trojan horses, logic bombs, etc;
  15. het ontbreken van de bereidheid bij de Klant om tegen de daarbij behorende vergoedingen software-upgrades af te nemen die de tekortkoming verhelpen.

  Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal Poseidon – teneinde daaruit voor de Klant voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van Poseidon gevergd kunnen worden.

 19. De Klant vrijwaart Poseidon tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de Klant blijft.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de Klant geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij Poseidon. Poseidon heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de Klant heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.
 2. De door Poseidon aan de Klant afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de Klant nadat de Klant aan zijn financiële verplichtingen jegens Poseidon heeft voldaan en mogen door de Klant worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom. Het is de Klant niet toegestaan om de volgens het ontwerp van Poseidon gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Poseidon en onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6. Poseidon is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van Poseidon vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
 3. De Klant is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van Poseidon, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan Poseidon kan worden toegerekend. In dat geval is Poseidon niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de Klant.
 4. Het gebruiksrecht van de Klant met betrekking tot de door Poseidon ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet-exclusief. De Klant mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd.
 5. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Klant verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de Klant verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De Klant is niet bevoegd de programmatuur te wijzigen, decompileren, namaken of op enigerlei wijze zijn medewerking hieraan te verlenen. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan de Klant ter beschikking gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Poseidon is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan.
 7. Indien Poseidon een octrooi als bedoeld in lid 6 verkrijgt, verleent hij om niet aan de Klant een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de Klant toestemming aan Poseidon vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien Poseidon tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

Artikel 18 Geheimhouding

 1. Elk van beide partijen zal Vertrouwelijke Informatie omtrent of van de andere partij niet openbaar maken of gebruiken anders dan voor het doel waarvoor de Vertrouwelijke Informatie verkregen is, behoudens voor zover de openbaarmaking of het gebruik noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst.
 2. Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel 18 opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens – al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de
 3. informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie – indien die informatie of gegevens:
  1. reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
  2. onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
  3. algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
  4. door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, onder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden. De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel 18 gelden eveneens niet voor zover Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.
 4. Partijen staan er voor in dat hun Medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden geheimhoudingsverplichtingen, als hierboven in artikelen 18.1 en 18.2 beschreven, nakomen.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
 2. Elk geschil tussen Poseidon en Klant, zal worden beslecht door de krachtens de Wet bevoegde (gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Poseidon.
 3. De Klant is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de Klant geacht domicilie te hebben gekozen in Breda.

 

B. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERHOUD

De bepalingen in dit hoofdstuk “Onderhoud” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien in een Overeenkomst is vastgelegd, dat Poseidon gedurende de onderhoudsperiode onderhoudswerkzaamheden zal realiseren.

 

Artikel 20 Werkingssfeer en definities

 1. Tenzij iets anders is overeengekomen worden Onderhoudswerkzaamheden alleen aan in Nederland opgestelde installaties verricht.
 2. Aan de volgende in dit hoofdstuk met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
  1. Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen, die Poseidon moet verrichten om te zorgen dat de technische staat van de installatie en de door de installatie te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.
  2. Storing: een plotselinge onverwachte onderbreking van de prestaties van de installatie.

Artikel 21 Uitvoering van de Werkzaamheden

 1. Poseidon spant zich gedurende de onderhoudsperiode naar vermogen in om met preventieve Onderhoudswerkzaamheden de kans op het optreden van Storingen op een acceptabel niveau te houden en, voor zover overeengekomen, met correctieve Onderhoudswerkzaamheden Storingen op te heffen.
 2. Poseidon is bevoegd de Onderhoudswerkzaamheden op afstand te verrichten door middel van een via telecommunicatievoorziening tot stand gebrachte verbinding met de installatie.
 3. Poseidon voert na het tot stand komen van de Overeenkomst de Onderhoudswerkzaamheden uit op basis van de omschrijving van het onderhoudsvoorstel.
 4. Indien overeengekomen bevat het onderhoudsvoorstel de datum van aanvang en oplevering van voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoering van preventieve en/of correctieve Onderhoudswerkzaamheden en/of andere werkzaamheden.
 5. De in lid 4 genoemde opdrachten zullen op basis van het onderhoudsvoorstel door de Klant tenminste 1 maand van tevoren schriftelijk worden verstrekt. Opdrachten die niet in het onderhoudsvoorstel staan worden ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk verstrekt. Voorafgaand aan de verstrekking van een opdracht heeft Poseidon zijn prijs daarvoor afgegeven.
 6. Bij de uitvoering van correctieve Onderhoudswerkzaamheden dient de Klant vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf worden verstrekt op basis van de door Poseidon werkelijk gemaakte kosten. Tenzij anders overeengekomen geldt ieder verzoek om een storing op te heffen als akkoord op alle daaruit voortvloeiende kosten.
 7. Na voltooiing van de Onderhoudswerkzaamheden verzoekt Poseidon de Klant om de werkorder voor voltooid te ondertekenen. Na ondertekening gelden de Onderhouds- werkzaamheden als opgeleverd.
 8. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt Poseidon er voor dat op het terrein of de locatie waar de Onderhoudswerkzaamheden worden verricht één exemplaar van de technische informatie aanwezig is, dat deze stukken op alle redelijke tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de ‘As Built’ situatie van de uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen een in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding.
 9. Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoudbaarheid van de installatie dit eisen of de regels als genoemd in artikel 3 lid 7 dit voorschrijven informeert Poseidon de Klant omtrent te nemen maatregelen. De Klant kan door middel van een wijziging krachtens artikel 13 de noodzakelijke wijziging dan wel andere (projectmatige) werkzaamheden separaat opdragen.
 10. Poseidon stelt de Klant tevoren in kennis van het tijdstip waarop de Onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht. Worden de Werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip verricht en is dit Poseidon niet toe te rekenen, dan heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
 11. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt Poseidon er zorg voor dat Storingen gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen worden gemeld.
 12. Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal Poseidon zich naar vermogen inspannen om spoedeisende Storingen na opdracht van de Klant binnen 72 uur na de melding ervan op te heffen, tenzij een andere termijn is overeengekomen. De overige Storingen worden waar mogelijk in de normale werktijden van Poseidon verholpen.
 13. Poseidon zal de Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst is vastgelegd, bij gebreke waarvan een periode van één jaar geldt.
 14. De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
 15. De door Poseidon uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden worden verrekend volgens de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden geïndexeerd volgens de CBS-index voor Zakelijke Dienstverlening, tenzij iets anders is overeengekomen.
 16. Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.
 17. Opzegging van de Overeenkomst door de Klant krachtens artikel 11 lid 6 vereist een schriftelijke kennisgeving. Bij opzegging van de hele Overeenkomst dient de Klant een opzegtermijn van ten minste 6 maanden in acht te nemen en bij opzegging van een opdracht tot uitvoering van Onderhoudswerkzaamheden een opzegtermijn van ten minste 1 maand.

C. GEBRUIK VAN POSEIDON SOFTWARE

Artikel 22 Werkingssfeer en definities

Aan de volgende in deze voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:

 1. Poseidon Software: Ieder (deel van) de door Poseidon of derden geproduceerde software die onder de overeenkomst of om andere redenen aan de Klant ter beschikking wordt gesteld door Poseidon.
 2. Licentiehouder: De Klant die door aankoop of om andere redenen door Poseidon in bezit gesteld is van Poseidon Software en hiervan zelf gebruik maakt of gebruik doet maken door derden.
 3. Licentie: Recht tot het dagelijks gebruik van Poseidon Software op het niveau van (hoofd)gebruiker.
 4. Onvolkomenheden: afwijkingen die een onbedoelde en/of ongewenste uitwerking hebben in het gebruik van de software, waaronder maar niet beperkt tot het niet kunnen volvoeren van een (deel)functie, beperking in processnelheid, inactief raken van (delen van) het proces etc.

Artikel 23 Voorwaarden voor gebruik van Poseidon Software

 1. Poseidon verleent de Licentiehouder op grond van een overeenkomst het niet-overdraagbare, niet-exclusieve recht en de niet-exclusieve licentie om de Poseidon Software te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst. Het is de Licentiehouder niet toegestaan het gebruiksrecht op de Poseidon Software of enig deel ervan – al dan niet tegen vergoeding – aan derden onder algemene of bijzondere titel over te dragen, inclusief doch niet beperkt tot door middel van een fusie en wijziging van Zeggenschap, te verhuren, in sublicentie uit te geven, te verkopen, te vervreemden of te verpanden.
 2. De Licentiehouder mag de Poseidon Software slechts gebruiken zoals bedoeld in de overeenkomst, uitsluitend binnen de eigen onderneming en toegepast in de configuratie zoals deze is bedoeld in de Overeenkomst.
 3. Het gebruiksrecht van Licentiehouder is beperkt tot die duur die is vastgesteld in de Overeenkomst, onverminderd het recht van Poseidon om de Software terug te nemen indien de Licentiehouder zich niet aan de Overeenkomst of deze voorwaarden houdt.
 4. De Licentiehouder is Poseidon voor het gebruik van de Poseidon Software een licentievergoeding verschuldigd volgens de dan gelden tarieven tenzij anders overeen gekomen.
 5. De Licentiehouder verplicht zich tot het afnemen van periodieke upgrades van de Poseidon Software die nodig zijn om het correct functioneren van de software naar de toekomst toe te kunnen garanderen. Licentiehouder is hierbij de betaling verschuldigd volgens de dan geldende tarieven tenzij anders overeengekomen.
 6. Poseidon is gerechtigd om het gebruik van Poseidon software met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Licentiehouder zijn betalingsverplichtingen niet vervult.
 7. De Licentiehouder is verplicht de Poseidon Software correct en slechts voor het eigenlijke doel te gebruiken.
 8. Het is de Licentiehouder zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Poseidon onder geen enkel beding gerechtigd de Poseidon Software en/of de Documentatie, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te ontleden, te decompileren, na te maken, te wijzigen, te reconstrueren dan wel op andere wijze te verveelvoudigen en/of te bewerken.
 9. De Licentiehouder is niet gerechtigd een kopie van de Software te maken bij wijze van reservekopie (back-up) en voor hersteldoeleinden. Poseidon verplicht zich in voorkomende gevallen een kopie te verstekken.
 10. De Licentiehouder dient er te allen tijde voor te zorgen dat:
  1. Aanpassing van de Poseidon Software, van welke aard dan ook, uitsluitend wordt uitgevoerd door of namens de Poseidon;
  2. Geen verstoring ontstaat door het gebruik van de Poseidon Software op een wijze of in samenhang met andere software of hardware, die niet in overeenstemming is met de overeenkomst waaronder de software is geleverd
  3. de Poseidon Software en Documentatie afdoende zijn beschermd tegen misbruik, beschadiging (waaronder begrepen beschadiging als gevolg van latenties zoals virussen, worms, trojan horses, logic bombs, etc.), diefstal of vernietiging door wie dan ook;
  4. verhinderd wordt dat een niet bevoegd persoon de Poseidon Software en/of de Documentatie kopieert, reproduceert, vertaalt, aanpast, ontleedt, decompileert, namaakt, wijzigt, reconstrueert, daartoe toegang heeft, dan wel op andere wijze verveelvoudigt of bewerkt;
  5. Poseidon onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van alle bijzonderheden die de Licentiehouder te weten komt met betrekking tot het ongeoorloofd kopiëren, wijzigen of gebruiken van de Software en/of de Documentatie en met betrekking tot alle andere in dit artikel 23 niet-toegestane handelingen;
  6. het aantal Users niet het toegestane aantal overschrijdt
 11. Poseidon kan van de Licentiehouder eisen dat hij zijn computersysteem aanpast aan de nieuwe Systeemeisen zoals door Poseidon aangegeven in verband met toegenomen functionaliteit of hogere eisen van Updates of Upgrades van de Poseidon Software.
 12. De Licentiehouder dient de Poseidon Software onmiddellijk te doen retourneren aan Poseidon indien het gebruik hiervan is geëindigd.
 13. De door Poseidon geleverde Poseidon Software wordt geacht additionele functies te vervullen waarbij omstandigheden van tijdstip en locatie bepalende invloed kunnen hebben. Poseidon is nimmer aansprakelijk indien door welke oorzaak dan ook Poseidon software niet de (volledige) functie heeft kunnen vervullen. Poseidon is tevens nimmer verantwoordelijk voor verminking of verloren gaan van data of video-opnamen.
 14. Behoudens voor zover wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Poseidon uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is de Poseidon nimmer aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade waaronder doch niet beperkt tot datgene als omschreven in de volgende leden van dit artikel
  1. Poseidon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, doch niet uitsluitend, wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het niet voldoen aan de Systeemeisen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Licentiehouder, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Licentiehouder aan Poseidon voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Licentiehouder aan Poseidon voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien Poseidon in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade. Poseidon is tevens niet aansprakelijk voor schade door gebruik van de Software buiten Nederland door Licentiehouder
  2. Voor zover Poseidon geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag gelijk aan 50% van de, op basis van de met de Licentiehouder gesloten Overeenkomst, gefactureerde bedragen, exclusief BTW. Indien en voor zover in een Overeenkomst in periodieke betalingen wordt voorzien, is Poseidon in geen geval meer dan 50% verschuldigd van alle in de zes (6) maanden voorafgaand aan zijn verzuim gefactureerde bedragen. Voor zover Poseidon ook geen aanspraak kan maken op de in dit artikel 23.14.b genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van Poseidon in ieder geval beperkt is tot EUR 10.000. Op de in dit artikel 23.14.b bedoelde bedragen worden crediteringen door Poseidon aan de Licentiehouder in mindering gebracht.
  3. De Licentiehouder erkent en aanvaardt dat de licentievergoeding voor de Poseidon Software is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel 23.14 en de bepalingen als bedoeld in deze paragraaf C van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
  4. De Licentiehouder erkent en aanvaardt dat de Software nimmer perfect of 100% vrij van Onvolkomenheden kan zijn of dat alle Onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld. De Licentiehouder aanvaardt de Licentiehouder de Software in de toestand waarin deze zich bevindt op de datum van levering (“as is”).
  5. De Licentiehouder vrijwaart Poseidon voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst, tenzij de Licentiehouder deze aanspraken jegens Poseidon met inachtneming van het in dit artikel 23.14 bepaalde geldend zou kunnen maken indien de Licentiehouder de schade zelf zou hebben geleden.
  6. De aansprakelijkheid van Poseidon wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst met de Licentiehouder ontstaat in alle gevallen slechts indien de Licentiehouder Poseidon onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Poseidon na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Poseidon in staat is adequaat te reageren.
  7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Licentiehouder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Poseidon meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Poseidon vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden nadat de schade zich heeft geopenbaard.
  8. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de Licentiehouder heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; of (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat.
  9. Bovenstaande beperkingen en uitsluitingen gelden in volle omvang voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, zelfs indien Poseidon er niet in slaagt problemen met de Poseidon Software te verhelpen.

Artikel 24 Uitsluiting

 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen, geeft Poseidon geen andere of nadere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de aan de Licentiehouder geleverde Poseidon Software, Documentatie, materialen of diensten en Poseidon wijst hierbij af alle andere garanties, toezeggingen of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel of voortvloeiend uit een gebruik of handelsgebruik) met betrekking tot de Software, Documentatie, materialen en diensten.

D. DISCLAIMER

Artikel 25
1. Poseidon Security Systems verplicht zich tot het leveren van genoemde producten en/of diensten en zal hierin de grootste zorgvuldigheid betrachten. Echter, het is niet mogelijk om bij levering dan wel door het plegen van onderhoud te voorkomen dat techniek toch op enig moment zou kunnen falen. Poseidon kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijkheid accepteren ten aanzien van directe en/of gevolgschade in welke zin dan ook als gevolg van het niet- of niet geheel correct functioneren van (delen van) (beveiligings)installaties die onder deze Algemene Voorwaarden vallen.

 

Poseidon Security Systems B.V.
Kapittelweg 20
4827HG Breda

KVK Breda NL 20106784

Share This